Ημερήσια αρχεία: Μάρτιος 6, 2015


Αποτελέσματα της από 27/10/2014 προκήρυξης του Κέντρου Πρόληψης «Πολιόχνη»

Για τις δύο (2) θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού από το χώρο των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών (Π.Ε./Τ.Ε.) η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη: την με Α.Π. 1054/27-10-15 Προκήρυξη του Κέντρου Πρόληψης «Πολιόχνη», την από 27 και 29-10-2014 δημοσίευση της Προκήρυξης στις εφημερίδες Λημνιακή Φωνή, Λημνιακός Λόγος και Έθνος καθώς επίσης και τα […]